Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Multimedia (nie posiadają napisów dla osób niesłyszących).
 • Skanowane dokumenty, które mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument pomimo tego, iż są zapisane w formacie PDF umieszczone są tam jako grafika.
 • Staramy się, aby mimo wszystko pliki dostępne w serwisie były odczytywane przez programy wspomagające, może się jednak zdarzyć, że jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. i przeniesione ze poprzedniej wersji strony
 • Dokumenty cyfrowych typu PDF, DOC, DOCX, ODT (nie są one w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo).
 • Treści będące w naszym posiadaniu, które nie zostały przez nas lub na naszą rzecz wytworzone bądź przez nas nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Kaptur - dyrektor.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 466-62-17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Gogolin
 • Adres: ul. Krapkowicka 6
  47-320 Gogolin
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 77 407-68-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły przy ulicy Krapkowickiej 141 nie posiada podjazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych na parter szkoły, nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Szkolnej 27 posiada dwa podjazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych do wejścia do szkoły: od ulicy Wyzwolenia przy hali sportowej i od boiska przy ulicy Matejki. Budynek posiada windę i toaletę przystosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Mickiewicza 3 w Zakrzowie posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego do przedszkola. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce takie znajduje się na parkingu budynku przy ulicy Szkolnej 27 od strony ulicy Wyzwolenia     i jest specjalnie oznakowane.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Alternatywny sposób dostępu do treści

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe"

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie można zgłosić na adres e-mail lub numer telefonu podane w niniejszej deklaracji w sekcji "Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Inne informacje i oświadczenia

Dane teleadresowe:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
ul. Krapkowicka 141
47-320  Gogolin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 77 466-62-17

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy
ul. Krapkowicka 141
47-320 Gogolin

NIP: 1990081959

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów:

 • sekretariat oraz budynek z oddziałami przedszkolnymi i klasami I - III (ul. Krapkowicka 141): 77 4666 217
 • budynek z klasami IV - VIII (ul. Szkolna 27): 77 4666 294
 • sekretariat dla klas 4-8 - wewn. 20
 • intendent dla klas 4-8 - wewn. 21
 • kuchnia dla klas 4-8 - wewn. 25

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Pan Marek Adamaszek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.